ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN MUZIEKWANT

Artikel 1 – Definities

In deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cursist(e) : degene die de cursus daadwerkelijk volgt
  • Contractant(e) : degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus

Artikel 2 – Aanmelding

De aanmelding geschiedt door het aanmeldingsformulier ingevuld terug te zenden aan MuzieKwant. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist(e) en/of contractant(e) de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen, te accepteren en zich daarmee definitief in te schrijven voor de lessen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen. MuzieKwant behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cursist(e) niet te aanvaarden.

Artikel 3 – Indeling

De cursusplaatsen worden door MuzieKwant en de contractant(e) vastgesteld. MuzieKwant behoudt zich het recht voor de indeling van alle cursussen voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Uiteraard zal MuzieKwant alles in het werk stellen om eventuele nadelige gevolgen van een wijziging van cursusplaats voor de cursist(e) zoveel mogelijk te beperken. MuzieKwant is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de cursist(e) en/of contractant(e) voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats.

Artikel 4 – Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die MuzieKwant in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les worden geweigerd. MuzieKwant behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een geautoriseerde opleider te laten verzorgen.

Artikel 5 – Cursusgeld

De contractant(e) en/of de cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of de cursus al of niet, geheel of gedeeltelijk wordt gevolgd. Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de contractant(e) en/of cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. (Uitgezonderd de bepaling in artikel 8.) Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. Artikel 6 – Reis- en verblijfkosten Bij een les op locatie zal er een toeslag van €4,- per les over het lesgeld heen worden toegepast.

Artikel 7 – Betaling

De contractant(e) en/of cursist(e) dient de cursusprijs vooraf te betalen. Bij niet tijdige betaling kan toegang tot de lessen worden geweigerd. Het lesmateriaal wordt niet eerder uitgereikt dan dat de aanbetaling voldaan is. Alle bedragen zoals hier worden beschreven, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. De betalingen van de factuur dienen te geschieden voor de vervaldatum die op de factuur vermeld staan. Bij te late betaling is er een schadevergoeding van 10 % over het factuurbedrag heen verschuldigd met een minimum van € 25,00. Indien de contractant(e) zich niet houdt aan de betalingsverplichting zal MuzieKwant de vordering overdragen aan een gerechtelijk deurwaarderskantoor. Alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte zijn voor rekening van de contractant(e) en/of cursist(e). Onverminderd de betalingsverplichting van de contractant(e) en/of cursist(e) behoudt MuzieKwant zich het recht voor de cursus op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als de opdrachtgever niet binnen twee maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Annuleren en ziekte

Annuleren (opzeggen van de cursus door de contractant(e)) is alleen mogelijk indien binnen 2 lessen na inschrijving per aangetekend schrijven de cursus wordt opgezegd (datum poststempel). Het tussentijds opschuiven van de lessen is alleen mogelijk als er voor 9 uur ’s ochtends ziekte wordt gemeld. Dit moet schriftelijk gemeld worden aan de directrice van MuzieKwant. De les zal dan verplaatst worden. Wordt het na 9 uur gemeld, dan zal de les gerekend worden als gegeven en zal deze niet meer verplaatst worden. Als de cursist(e) de cursus nogmaals wil opschuiven is dit alleen mogelijk tegen een betaling van 50% van het lesgeld van 1 losse les. Geschiedt ontbinding van de gesloten overeenkomst door de contractant(e) na de eerder genoemde 2 lessen, dan verplicht contractant(e) zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien contractant(e) tijdens de cursus de overeenkomst ontbindt, is de contractant(e) de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 9 – Klachten

In geval van een klacht met betrekking tot de lessen kan men wenden tot de directrice van MuzieKwant. Zolang de klacht door MuzieKwant niet schriftelijk is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van contractant(e) in stand. Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunnen aan een rechter worden voorgelegd.

Artikel 10 – Auteurs- en eigendomsrecht

Van alle door MuzieKwant verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MuzieKwant. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen op straffe van 3x de totale opleidingskosten. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van MuzieKwant.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

MuzieKwant is ten aller tijden nooit aansprakelijk voor handelingen en of doe gedragingen van cursisten waaruit schade en of letsel voortvloeit aan personen of gebouwen waaruit deze ontstaan is. MuzieKwant is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houden met ( de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training. De Opdrachtgever vrijwaart MuzieKwant tegen alle aanspraken van derden ter zake. Derhalve geschiedt deelname altijd op eigen risico.

Artikel 12 – Inhuren instructeurs

Ingehuurde instructeurs door MuzieKwant dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. MuzieKwant zal de schade ontstaan tijdens lessen aan de contractant(e) verhalen op de ingehuurde instructeur.

Artikel 13 – Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen, dan wel bij overlijden van de contractant(e).